2020-08-10T125355Z_1_LYNXNPEG790YP_RTROPTP_2_HEALTH-CORONAVIRUS-PARIS-MASKS